Gratis frakt från €20
Beställs på arbetsdagar före 22:00 levereras imorgon
Gratis returer inom 14 dagar

Produktväljarenclear

Vilka symtom/obehag upplever du?

 • Svettig
 • Överhettad
 • Yr
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Retlig
 • Koncentrationsproblem
 • Röda värmeutslag
 • Håglös
 • Torra ögon
 • Torr hud
 • Sprickor i trämöbler
 • Statisk elektricitet
 • Torra läppar
 • Rethosta
 • Täppt näsa
 • Torra luftvägar
 • Sprickor i trägolv
 • Hud-irritation
 • Kittlande näsa
 • Irriterade ögon
 • Rinnande
 • Illamående
 • Hösnuva
 • Unken lukt
 • Mögelbildning
 • Fuktfläckar
 • Astma
 • Eksem
 • Damm-kvalster
 • Kronisk bronkit
 • Snuva
 • Silverfisk i huset
 • Smärtsamma leder
 • Irriterade luftvägar
 • Kalla händer och fötter
 • Skakigt
 • Flaxande tänder

Allmänna villkor – Duux.com

Innehållsförteckning:

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Företagets identitet

Artikel 3 – Tillämplighet

Artikel 4 – Erbjudandet

Artikel 5 – Avtalet

Artikel 6 – Ångerrätt

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Artikel 9 – Företagets skyldigheter vid återkallande

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Artikel 11 – Priset

Artikel 12 – Efterlevnad och ytterligare garanti

Artikel 13 – Leverans och utförande

Artikel 14 – Återkommande transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 – Betalning

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

1. Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten köper produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitala innehåll och/eller tjänster levereras av företaget eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och företaget.
2. Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.
3. Konsument: fysiska person som agerar för ändamål som faller utanför den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten.
4. Dag: kalenderdag.
5. Digitalt innehåll: uppgifter som produceras och tillhandahålls i digital form.
6. Avtal om återkommande prestation: ett avtal vars syfte är regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period.
7. Varaktigt medium: alla verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företaget att lagra information som riktar sig till honom/henne personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det ändamål för vilket informationen är avsedd, och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.
8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen.
9. Företag: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företaget och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där en eller flera tekniker för distanskommunikation uteslutande eller delvis används till och med avtalets ingående.
11. Mall för ångerblankett: den europeiska mallen för ångerblankett som finns i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har ångerrätt med avseende på sin beställning.
12. Teknik för distanskommunikation: hjälpmedel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och företaget samtidigt behöver befinna sig i samma rum.

Artikel 2 – Företagets identitet

Företagets namn: Duux B.V.

Verksamt under namnet/namnen:

– Duux B.V.
– www.duux.com

Företagsadress:

Veghelsedijk 2f
5406 TE Uden

Kan nås:
Från måndag till fredag från 09:00 till 17:00
Telefonnummer: 0162700567

E-postadress: info@duux.com
KvK-nummer: 72814179
VAT-nummer: NL859246140B01

Artikel 3 – Tillämplighet

1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av företaget och för varje distansavtal som ingås mellan företaget och konsumenten.
2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta rimligen inte är möjligt kommer företaget att, innan distansavtalet ingås, ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företaget och att de kommer att skickas gratis på konsumentens begäran så snart som möjligt.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan, utan hinder av föregående punkt och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på ett varaktigt medium. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas gratis på konsumentens begäran på elektronisk väg eller på annat sätt.
4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje punkten i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom/henne i händelse av motstridiga villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet

1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är förknippat med villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företaget använder bilder är dessa en verklighetstrogen återgivning av de produkter, tjänster och/eller digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företaget.
3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet.

Artikel 5 – Avtalet

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som fastställs i avtalet.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företaget omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företaget kan konsumenten häva avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företaget att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företaget att följa lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Företaget kan inom rättsliga ramar informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företaget på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har företaget rätt att vägra en beställning eller begäran eller att ställa särskilda villkor för att genomföra avtalet.
5. Senast vid leveransen av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten kommer företaget att skicka följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium:

a) Företagets besöksadress där konsumenten kan lämna in klagomål.
b. Villkoren för ångerrätt och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt meddelade om att ångerrätten inte gäller.
c) Information om garantier och befintlig service efter köpet.
d) Priset inklusive eventuella skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet och, i förekommande fall, leveranskostnader samt metoden för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet.
e. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller obestämd tid.
f. Mallen för ångerblankett, om konsumenten har ångerrätt.

6. Vid en återkommande transaktion gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

För produkter:

1. Konsumenten kan häva ett avtal om inköp av en produkt under en ångerperiod på 14 dagar utan att ange något skäl. Företaget kan fråga konsumenten om orsaken till hävandet, men inte tvinga konsumenten att ange något skäl.
2. Den ångerfrist som avses i punkt 1 ska börja dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som i förväg utsetts av konsumenten, som inte är transportör, har mottagit produkten, eller:

a. om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, har mottagit den sista produkten. Företaget får, förutsatt att det tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstid.
b. om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen.
c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, har mottagit den första produkten.

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

3. Konsumenten får häva ett avtal om en tjänst och ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium under 14 dagar utan att ange något skäl. Företaget kan fråga konsumenten om orsaken till hävandet, men inte tvinga konsumenten att ange något skäl.
4. Den ångerfrist som avses i punkt 3 ska börja dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om ingen information har getts om ångerrätten:

5. Om företaget inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten eller mallen för ångerblanketten löper ångerfristen ut tolv månader efter att den ursprungliga ångerfristen, som fastställts i enlighet med föregående punkter i denna artikel, har löpt ut.
6. Om företaget har lämnat den information som avses i föregående punkt till konsumenten inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens ikraftträdandedatum löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då konsumenten har mottagit denna information.

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

1. Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och förpackningen varsamt. Han/hon ska endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på det sätt som han/hon skulle få göra i en butik.
2. Konsumenten är endast ansvarig för produktens minskade värde till följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens minskade värde om företaget inte har lämnat all juridiskt nödvändig information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

1. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt ska han/hon anmäla detta till företaget inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerblanketten eller på ett annat otvetydigt sätt.
2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter anmälan som avses i punkt 1, skickar konsumenten tillbaka produkten eller lämnar över den till (en auktoriserad representant för) företaget. Detta är inte nödvändigt om företaget har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har under alla omständigheter beaktat returperioden om han/hon returnerar produkten innan ångerfristen har löpt ut.
3. Konsumenten returnerar produkten med alla levererade tillbehör, om rimligen möjligt i originalskick och originalförpackning, och i enlighet med företagets rimliga och tydliga instruktioner.
4. Risken och bevisbördan för ett korrekt utövande i god tid av ångerrätten ligger på konsumenten.
5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företaget inte har meddelat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företaget uppger att det själv kommer att stå för kostnaderna behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för returen.
6. Om konsumenten efter att först uttryckligen ha begärt att tillhandahållandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el, i de fall när försäljningen inte sker i en begränsad volym eller en fastställd kvantitet, inleds under ångerfristen, är konsumenten skyldig företaget ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som företaget har fullgjort vid tidpunkten för återkallandet, jämfört med det fullständiga fullgörandet av åtagandet.
7. Konsumenten står inte för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, i de fall när försäljningen inte sker i en begränsad volym eller en fastställd kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om:

a. företaget inte har försett konsumenten med den information som krävs enligt lag om ångerrätten, ersättning av kostnader vid återkallande eller mallen för ångerblanketten, eller
b. konsumenten inte uttryckligen har begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska inledas under ångerfristen.

8. Konsumenten står inte för några kostnader för tillhandahållande, helt eller delvis, av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett varaktigt medium om:

a. han/hon före tillhandahållandet inte uttryckligen har gått med på att inleda genomförandet av avtalet innan ångerfristen har löpt ut,
b) han/hon inte har medgett att ångerrätten går förlorad i och med att han/hon ger sitt samtycke, eller
c. företaget har underlåtit att bekräfta detta uttalande från konsumenten.

9. Om konsumenten utövar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att hävas.

Artikel 9 – Företagets skyldigheter vid återkallande

1. Om företaget gör det möjligt för konsumenten att anmäla återkallandet elektroniskt kommer företaget omedelbart att skicka en mottagningsbekräftelse efter mottagandet av denna anmälan.
2. Företaget återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som företaget tar ut för den returnerade produkten, omedelbart men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten anmält återkallandet till företaget. Om inte företaget erbjuder sig att hämta produkten själv kan företaget vänta med att återbetala tills företaget har fått produkten eller tills konsumenten bevisar att han/hon har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
3. Företaget använder samma betalningsmedel för återbetalningen som konsumenten har använt, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
4. Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen behöver företaget inte återbetala den extra kostnaden för den dyrare metoden.

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Företaget kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företaget tydligt har angett detta i erbjudandet eller åtminstone i god tid före ingåendet av avtalet:

1. Produkter eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden över vilka företaget inte har något inflytande och som kan inträffa inom ångerfristen
2. Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företaget till konsumenten som personligen är närvarande eller ges möjlighet att personligen närvara vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna
3. Tjänsteavtal, efter fullständigt utförande av tjänsten, men endast om:

a. utförandet har inletts med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och
b. konsumenten har medgett att han/hon förlorar sin ångerrätt så snart företaget fullständigt har uppfyllt avtalet,

4. Paketresor enligt artikel 7:500 i den nederländska civillagen och avtal om persontransporter.
5. Tjänsteavtal för tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss genomförandeperiod och för andra ändamål än permanent boende, godstransport, biluthyrning och catering.
6. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss period för genomförandet av avtalet.
7. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer och som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten eller som är tydligt avsedda för en viss person.
8. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid.
9. Förseglade produkter som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och för vilka förseglingen har brutits efter leverans.
10. Produkter som på grund av sin beskaffenhet oåterkalleligen blandas med andra produkter efter leverans.
11. Alkoholhaltiga drycker vars pris har överenskommits vid avtalets ingående, men vars leverans endast kan ske efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på fluktuationer på den marknad över vilken företaget inte har något inflytande.
12. Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogram vars försegling har brutits efter leverans.
13. Tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer på dessa.
14. Tillhandahållande av annat digitalt innehåll än på ett varaktigt medium, men endast om:

a. utförandet har inletts med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och
b. konsumenten har medgett att han/hon därmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 – Priset

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar till följd av ändringar i momssatserna.
2. I motsats till föregående punkt kan företaget erbjuda produkter eller tjänster, vars priser beror på fluktuationer på finansmarknaden och som företaget inte har något inflytande över, med rörliga priser. Det faktum att priserna är beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.
3. Prisökningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företaget har fastställt detta och:

a. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser, eller
b. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.
5. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 – Fullgörande av avtal och extra garanti

1. Företaget garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på lämplighet och/eller användbarhet och de rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsförordningar som gäller på den dag så avtalet ingås. Om så har avtalats garanterar företaget också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
2. En tilläggsgaranti som tillhandahålls av företaget, dess underleverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten på grundval av avtalet kan hävda mot företaget om företaget har underlåtit att följa sin del av avtalet.
3. Med tilläggsgaranti avses varje förbindelse av företaget, dess underleverantör, importör eller tillverkare i vilken det beviljar konsumenten vissa rättigheter eller fordringar som går utöver vad det enligt lag är skyldig att göra om det har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.

Artikel 13 – Leverans och utförande

1. Företaget kommer att vara så noggrant som möjligt när det tar emot och utför beställningar av produkter och vid bedömningen av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har angett till företaget.
3. Med vederbörlig efterlevnad av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att få meddelande om detta senast 30 dagar efter att han/hon har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och har rätt till eventuell ersättning.
4. Efter hävandet i enlighet med föregående punkt ska företaget omedelbart återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger på företaget fram till leveransen till konsumenten eller en förvald representant som uppgetts till företaget, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 – Återkommande transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med beaktande av de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
2. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, vid slutet av den fastställda perioden med beaktande av de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
3. Konsumenten kan beträffande avtalen som avses i föregående punkter:

a. när som helst säga upp dem och inte vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period,
b. åtminstone säga upp dem på samma sätt som han/hon ingick dem,
c. alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företaget fastställt åt sig själv.

Förlängning:

4. Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en viss period.
5. I motsats till föregående punkt får ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och avser regelbunden leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter automatiskt förlängas under en bestämd period på upp till tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
6. Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som avser regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast förlängas automatiskt under en obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet avser regelbunden, men mer sällan än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.
7. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) kommer inte att fortsätta automatiskt och kommer automatiskt att avslutas i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 15 – Betalning

1. I den mån inget annat överenskommits i avtalet eller ytterligare villkor måste de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har inletts eller, om det inte finns någon ångerfrist, inom 14 dagar efter avtalets ingående. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst inleds denna period dagen efter det att konsumenten har fått bekräftelsen av avtalet.
2. Vid försäljning av produkter till konsumenter är konsumenten enligt de allmänna villkoren aldrig skyldig att betala mer än 50 % i förväg. När förskottsbetalning har föreskrivits kan konsumenten inte hävda någon rätt när det gäller utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har ägt rum.
3. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i betalningsuppgifterna som lämnats eller angetts till företaget.
4. Om konsumenten inte fullgjort sin betalningsskyldighet i tid är han/hon, efter det att företaget har informerat honom/henne om den sena betalningen och företaget har beviljat konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet och betalningen inte utförts inom denna 14-dagarsperiod, skyldig att betala den lagstadgade räntan på det belopp som fortfarande ska betalas och företaget har rätt att debitera konsumenten de utomrättsliga inkassokostnader som det har ådragit sig. Dessa inkassokostnader ska uppgå till högst 15 % på utestående belopp på upp till 2 500 euro, 10 % på följande 2 500 euro och 5 % på följande 5 000 euro, med ett minimibelopp på 40 euro. Företaget kan avvika från ovan nämnda belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

1. Företaget har ett klagomålsförfarande som offentliggjorts i tillräcklig omfattning och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas till företaget fullständigt och tydligt beskrivet inom rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
3. Klagomål som lämnas in till företaget kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid kommer företaget att svara inom 14 dagar med en mottagningsbekräftelse och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
4. Konsumenten måste ge företaget minst fyra veckor för att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som kan lösas av tvistlösning.

Artikel 17 – Tvister

1. Avtal mellan företaget och konsumenten som dessa allmänna villkor avser regleras uteslutande av nederländsk lagstiftning.
2. Tvister mellan konsumenten och företaget om ingående eller genomförande av avtal om produkter och tjänster som ska levereras eller har levererats av detta företag kan, med vederbörligt iakttagande av bestämmelserna nedan, lämnas in av både konsumenten och företaget till Trusted Shops och kan lämnas in via ansökningsformuläret på https://help.trustedshops.com/hc/nl/requests/new
3. En tvist kommer endast att behandlas av Geschillencommissie om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företaget inom rimlig tid.
4. Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten lämnas in till tvistlösningskommittén Geschillencommissie senast tolv månader efter den dag då konsumenten lämnade in klagomålet till företaget, skriftligen eller i annan form som ska fastställas av kommittén.
5. Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistlösningskommittén är företaget bundet av detta val. Helst ska konsumenten först rapportera detta till företaget.
6. Om företaget vill lämna in en tvist till tvistlösningskommittén måste konsumenten skriftligen ange inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företaget om han/hon också vill göra det eller vill att tvisten ska handläggas av behörig domstol. Om företaget inte hör konsumentens val inom fem veckor har företaget rätt att lämna in tvisten till behörig domstol.
7. Tvistlösningskommittén kommer att besluta på de villkor som fastställs i tvistlösningskommitténs förordningar. Tvistlösningskommitténs beslut fattas genom bindande yttrande.
8. Tvistlösningskommittén kommer inte att behandla en tvist eller avbryta behandlingen om företaget har beviljats betalningsinställelse, har försatts i konkurs eller faktiskt har avslutat sin affärsverksamhet innan en tvist har behandlats av kommittén och ett slutligt yttrande har meddelats.

Artikel 18 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Kompletterande bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

Bilaga I: Mall för ångerblankett

Mall för ångerblankett

(fyll bara i och skicka den här blanketten om du vill frånträda avtalet)

a. Till: [ företagets namn]
[ företagets geografiska adress]
[ företagets faxnummer, om tillgängligt]
[ företagets e-postadress eller elektroniska adress]

b. Jag/Vi* informerar dig härmed om att jag/vi* frånträder vårt avtal beträffande
försäljningen av följande produkter: [produktbeteckning]*
tillhandahållandet av följande digitala innehåll: [beteckning digitalt innehåll]*
tillhandahållandet av följande tjänst: [tjänstens beteckning]*.

c. Beställd den*/mottagen den* [beställningsdatum för tjänster eller mottagandedatum för produkter]
d. [Konsumentens/konsumenternas namn]
e. [Konsumentens/konsumenternas adress]
f. [Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast när denna blankett lämnas in på papper)

* Stryk vad som inte gäller eller fyll i vad som gäller.